Info pro rodiče

 
 
Výše úplaty za předškolní vzdělávání 2018/2019
 
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Holubov Mgr. Vendula Vernerová
 
podle § 123 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon) a § 6 vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a podle přechodných ustanovení čl. II bod 2 zákona č. 331/2012 Sb.,o státní podpoře
 
stanovuje
 
  • základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte na období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 za každý kalendářní měsíc ve výši 390 Kč
  • vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí se poskytne nejvýše na 12 měsíců bezúplatně
  • dítě, které se ve školním roce 2017/18 poprvé vzdělávalo v posledním ročníku MŠ a pro školní rok 2018/19 má povolený odklad PŠD ve výši 390 Kč
  • úplatu za předškolní vzdělávání dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce rodič hradí ve stanovené výši
  • osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy
  • v případě přerušení provozu mateřské školy na více než 5 dnů podle § 3 vyhlášky č.43/2006 sb., o předškolním vzdělávání ředitelka úměrně sníží úplatu podle počtu dnů přerušeného provozu a tuto poměrně sníženou úplatu platí každé dítě zapsané k docházce
  • pokud bude provoz v mateřské škole v daném měsíci kratší než 5 dnů nestanoví ředitelka platbu úplaty
  • Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.
 
 
V Holubově 1. 9. 2018
Mgr. Vendula Vernerová
ředitelka ZŠ a MŠ Holubov