Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Holubov pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Holubov pro školní rok 2020/2021

Mateřská škola Holubov, Holubov 242, 382 03 Křemže

Ředitelka Mateřské školy Holubov, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Holubov stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Holubov.

I.Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let , povinné předškolní vzdělávání dětí se vztahuje na 5ti leté děti a starší děti od 1.9.2020, až do začátku plnění povinné školní docházky.Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5let věku do 31.8.2020, pokud ještě do MŠ nedocházejí.

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Pořadí

č.

Kritéria Bodové

 hodnoty

1. Povinné předškolní vzdělávání 5ti letých dětí  
2. Trvalý pobyt dítěte na území obce Holubova (Holubov, Třísov, Krásetín). * 8
3. Dosažení věku dítěte 5 let k 31. 8. 2020 5
4. Dosažení věku dítěte 4 let k 31. 8. 2020 4
5. Dosažení věku dítěte 3 let od 1. 9. do 31. 12. 2020 2
6. Dosažení věku dítěte 3 let od 1. 1. do 31. 8. 2021 1
7. V MŠ Holubov se již vzdělává sourozenec. 1

 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky a dětí s OŠD.
III. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) rozhoduje věk dítěte (upřednostnění dítěte staršího).
V případě přijetí dítěte mladšího 3 let je předpokladem, aby bylo dítě zralé po stránce zdravotní, emocionální a sociální zvládnout podmínky mateřské školy, která se řídí Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
V případě volné kapacity třídy budou přednostně přijaty děti zákonných zástupců, kteří prokazatelně žijí v obci Holubov.
Předškolní zařízení podle zákona 258/2000 Sb. § 50 o ochraně veřejného zdraví mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
V posledním povinném ročníku vzdělávání MŠ nepožaduje doklad o očkování.
Pro školní rok 2020 – 2021 bude přijato max. 19 dětí.

V Holubově 7. duben 2020 Mgr. Vendula Vernerová, ředitelka ZŠ a MŠ Holubov

 
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality-příspěvky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.